Innerlijke rust

Hoe zorg je ervoor dat je relax blijft? Dat je je hoofd leeg houdt? Het vinden van meer innerlijke rust is een grote wens van veel mensen.

Wat is innerlijke rust? Innerlijke rust is het gevoel van kalmte in jezelf.Het is het gevoel dat je vrede hebt met wie je bent en wat je doet. Ze noemen het ook wel lekker in je vel zittenrust uitstralen of vanuit je kern leven.

DSC_1535

Het beste moment om te oefenen is…Nu

Hoe?

Tot rust komen met meditatie

Meditatie is een effectieve manier om je innerlijke rust te laten spreken. Wanneer je mediteert focus je je voor langere tijd op je ademhaling. Je laat gedachten komen en gaan, net zo lang tot je voelt dat je rustig bent. Je kan dit leren op eenvoudige manieren.  (zie start to meditate)

Meer rust vinden met mindfulness

Mindful zijn betekent dat u het leven met al zijn rijkdommen omarmt en er een plaatsje in vindt om te groeien, om sterker en wijzer te worden. Mindful leven is een manier van leven met jezelf en de anderen die langzaam groeit en die u moet oefenen.  We oefenen wel voor een nieuwe taal te leren of voor muziek instrument. Hetzelfde geldt ook voor mindfulness.  Helaas hebben we meestal geen zin om te oefenen 🙂 vooral niet als alles goed gaat.  Dan lijkt dit wel tijdverlies Eén van de belangrijkste oefeningen uit de training bij mindfulness is de lichaamsscan.  Deze scan heeft als doel dat u weer voeling krijgt met je hele lichaam en bewust in het heden gaat leven.  Deze bodyscan duurt slecht 10 minuten en werkt enorm ontspannend. Je kan deze altijd gratis ontvangen door een mailtje te sturen naar vanavermaetclaudia@hotmail.com. image1

De kracht van acceptatie

Door het leven te accepteren zoals het is kun je veel spanningen direct loslaten. Uiteraard heeft deze techniek grenzen (je kunt niet accepteren dat je bijvoorbeeld geen eten meer hebt) maar kan het in veel situaties rust opleveren.

De ontspannende magie van dankbaarheid

Wie dankbaar is kan niet tegelijkertijd kwaad, gestrest of ondankbaar zijn. Het gevoel van dankbaarheid, gelukkig zijn verdrukt automatisch alle negatieve gevoelens. Het drukt als het ware de donkere wolken in je leven opzij. Bye bye wolken, welkom zonnetje in huis. Dankbaarheid is als een spier. Als je ze niet gebruikt, verslapt ze snel. Alleen door regelmatig dankbaarheid te beoefenen, kun je de vruchten ervan plukken voor jezelf en voor de mensen om jou heen. Het leuke van dankbaarheid is dat het eenvoudig toe te passen is. Je kunt direct dankbaar zijn als je dat wilt. image2

Leef gezond en geniet van het leven

Om je compleet in balans te voelen, kan je best gezond en lekker leven. Zorg goed voor jezelf! je lichaam is je eigen tempel die af en toe eens mag opgeknapt worden. Neem de tijd om goed voor jezelf te zorgen. Je zult merken dat wanneer je meer tijd besteedt aan je lichaam en je gezondheid, je je ook minder gestresst zult voelen.

Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust.

image3

How do you make sure you relax? That you your mind? Finding more inner peace is a big wish of many people.What is inner peace? Inner peace is the sense of calm within yourself. It is the feeling that you have peace with who you are and what you do.

They also call it feeling good, relaxing or from your core life.

 The best time to exercise is … Now

image2

How?

Relax with meditation

Meditation is an effective way to get your inner peace. When you meditate you focus on your breathing for long periods of time. You let thoughts come and go, until you feel that you are calm. You can learn this on simple ways.  (see start to meditate)

Find more rest with mindfulness

Mindful means that you the embraces life with all its resources and there is a town of in takes to grow, to be stronger and wiser. Mindful life is a way of life with yourself and the others who slowly grows and you have to practice.  We practice so much for to learn a new language or musical instrument. The same is also true for mindfulness.  Unfortunately we usually have no sense to practice:) especially if all goes well.  Then it seems this time loss one of the most important exercises from the training with mindfulness is the body scan.  This scan aims that you get in touch with your whole body and aware in the present goes live.  This body scan only takes 10 minutes and works very relaxing.

image3

the power of acceptance

To accept life as it is a great deal of tension directly you can let go. Naturally, this technique limits (you can’t accept that you have no food for example) but can it rest in many situations.

The relaxing magic of gratitude

Who is grateful cannot at the same time, evil, stressed or ungrateful. The feeling of gratitude, happy oppressed automatically all the negative feelings. It expresses, as it were, the dark clouds in your life aside. Bye bye clouds, welcome sunshine in the House. Gratitude is like a muscle. If you are not using them, they quickly waned. Only by regularly practicing gratitude, you can reap the fruit thereof for yourself and for the people to you. The nice thing about gratitude is that it is easy to apply. You can instantly grateful if you want to.

live healthy and enjoy life

To your complete in feel, it is best to healthy and delicious life. Take care of yourself! your body is your own Temple which occasionally smile. Take the time to take care of yourself. You’ll notice that when you spend more time to your body and your health, you will feel less stressed.

Free of desires leads to inner peace.

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.