Start to Yoga

image1

Ik heb hier al eerder yoga oefeningen gepost, maar dit is de belangrijke basis.

Of beter hoe begin je eraan?

Binnenkort is het dag van de Yoga (21 juni) en dat mogen we toch even kleuren, dacht ik.

Er gaat zoveel plezier, energie en liefde verloren omdat we zoveel stress hebben.  Door slechts paar oefeningen per dag kan je direct een ander leven hebben.  Ook al denk je ik heb nog nooit yoga gedaan of ik ben hier niet lenig genoeg voor of mijn knie kan dat niet aan.

Toch wel, we zijn allemaal geboren als yogi’s 🙂 In begin van ons leven als baby doen we allemaal yoga houdingen.  We toverden toen wel 1000 lachjes op ons gezicht.

Daar kunnen we nu nog van genieten. Probeer maar duw je mondhoeken maar naar boven. Af en toe alles loslaten, laten mee vliegen met de wind kan geen kwaad.  Hoe zwaar het ook is…

Stilte in je hoofd is een bron van geluk

Sri Sri Ravi Shankar

WAAROM EEN MAT?

De yogamat is een wonder van eenvoud en tegelijk een essentieel attribuut voor de echte yogabeoefenaar. Heb je wel eens yoga gedaan op het tapijt of een zeiltje?

Je stevigheid is weg, je staat op stenen en hobbels, je glijdt uit…Tegelijk is de yogamat een wonder van eenvoud: een stuk rubber dat je kunt uitrollen en weer oprollen en wegzetten.  En als je ze ziet liggen dan voel je al een golf van rust over je heen komen.  Handig toch?

WAAROM ZOU JE MET YOGA MOETEN BEGINNEN?

Yoga heeft talloze voordelen, misschien heb je er wel een aantal gehoord en heeft dit je gestimuleerd om te beginnen met Yoga.

Hieronder hebben we er een aantal voor je op een rijtje gezet:

  • Meer ontspanning.
  • Opbouw van spierkracht.
  • Meer zelfvertrouwen.
  • Een betere concentratie.
  • Creëren van meer flexibiliteit en stabiliteit.
  • Jezelf uitdagen binnen je eigen mogelijkheden.
  • Je hoofd leegmaken en een momentje voor jezelf creëren.

Misschien wel het meeste bekende ‘smoesje’ van mensen waarom elke dag aan Yoga doen niet lukt. Ze hebben het te druk, te weinig tijd en rennen de hele dag overal heen.

Te weinig tijd is eigenlijk een verkeerde opvatting. Iedereen heeft namelijk dezelfde 24 uur in een dag. Het probleem is dat je andere prioriteiten stelt en daarom geen tijd meer hebt voor je Yoga. 🙂

Je tijd is je meest waardevolle bezit. Je kunt het maar een keer uitgeven en het komt nooit meer terug. Dus het is tijd om eens goed na te denken over je prioriteiten.

Yoga is geen work out, het is werken aan jezelf.

image2

Kundalini Yoga?

Misschien heb je nog nooit van deze yoga gehoord misschien ook wel, de reden waarom ik voor deze yoga gekozen heb is omdat hij zoveel variatie heeft.  Hij is de meest complete yoga van allemaal.

Kundalini Yoga is een dynamische vorm van yoga waarbij lichaamshoudingen gecombineerd worden met meditaties, mantra’s, mudra’s (handposities) en ademhalingstecnhieken.  Kundalini yoga is geschikt voor iedereen. De uitdaging zit ‘m in het herhalen van bewegingen of in het vasthouden van bepaalde lichaamsposities.

Kundalini yoga is een yoga die je moet ervaren!

Voor je start:

Dit zijn je basisoefeningen, deze set kan je iedere dag beoefenen en ze nemen slechts een paar minuten tijd in.  Kundalini yoga is niet een training maar eenvoudige oefeningen die jezelf stabiliteit geven en je energie zullen aanwakkeren.  Het liefst doe je de oefeningen net als je uit bed komt, je maakt je energie los en je zal dit de hele dag voelen.  Belangrijk in kundalini yoga: ademen we altijd in via de neus en uit via de neus! We sluiten bij elke oefening onze ogen, zodat we ons afsluiten voor andere dingen.  Vergeet niet…lach!

Easy pose

Zit op de grond of op je mat met je benen gekruist en een rechte rug, met je schouders relax, je handen rusten op je knieën.

Spinal Flex

Deze oefening werkt helemaal onderaan aan je ruggengraat, daar waar al je energie zit.  Ga zitten in easy pose en hou je enkel vast met je handen.  Adem in en buig naar voor.  Breng je borst naar voor en hou je schouders relax en open.  Als je uitademt dan breng je rug naar achter.

Herhaal, en probeer een ritme te zoeken met je ademhaling. (alsof je op een kameel rijdt)

Na 2 of 3 minuten, kom terug in easy pose en rust.

image5 image7

Sufi Grind

Blijf zitten in Easy Pose, Neem je knieën en begin langzaam cirkels te maken met je rug.  Stel je voor dat je een cirkel maakt rond jezelf met je kin.

Adem in als je voorwaarts bent, adem uit als je achterwaarts bent.  Hou je ogen gesloten en probeer je te concentreren op je ademhaling.  Achter 2 of 3 minuten kom je terug in het midden.  Dan begin te draaien langs de andere zijde.

Stretch even je benen.

Spinal twist

Deze oefening stimuleert de lage en hoge rug en het masseert al je inwendige organen.  Ga terug zitten in Easy Pose.  Hou je schouders van met je vingers naar voor, duimen naar achter.  Adem in en draai naar links, adem uit en draai naar rechts.  Hou je ellebogen hoog, en je armen parallel met de grond.  Herhaal, doe je beweging op je eigen tempo.  We maken hier heel veel energie en afvalstoffen los, je kan soms wat duizelig zijn.

Neck rolls

Blijf zitten in Easy Pose, begin zachtjes je nek te rollen met een zachte cirkelvormige beweging.  Adem in als je hoofd achter is en adem uit als je hoofd voorwaarts is.  Doe het langzaam.  Deze oefening zorgt voor een evenwicht in je hormonen en reguleert alle lichaamsfuncties.  Na een paar minuten kom terug in het midden en doe dezelfde oefening maar langs de andere kant.

Life Nerve stretch

Zit op de grond met je benen gestrekt.  Hou je armen boven je hoofd, adem in, hou vast en dan adem uit.  Langs de ene zijde en probeer je tenen of voet te nemen langs links.  Adem terug in, adem uit als je nu de rechterzijde probeert vast te nemen.  Doe dit voor 2-3 minuten.

image4

Corpse Pose

Eigenlijk is dit een heel belangrijke houding in de Yoga.  Het is misschien wel de meest moeilijke, omdat je niet mag in slaap vallen 🙂 eindig altijd met deze houding.  Je lichaam probeert alle oefeningen dan te verwerken, te rusten en zorgt zo voor genezing in je lichaam.

Zin in een yoga les? Dat kan! via mail mag je gerust alle vragen stellen thepowerloft@outlook.com

Je kan privé les volgen of binnenkort start een sessie van 4 lessen! 

Of volg een food -en yogaworkshop, 2 uur ontspanning & gezonde voeding die je doen stralen.

image11

**********************

I have here before yoga exercises posted, but now I would like introduce them to the base.

Or better how do you begin?      Soon, the day of the Yoga (21 June) and that we should just colors, I thought.There’s so much fun, energy and love lost because we have so much stress.

By only few exercises per day you can have another life directly.  Even though I’ve never done yoga or do you think I’m here not limber enough for or my knee can’t handle that.Still though, we are all born as Yogis:) In beginning of our life as we all do baby yoga poses.

Thin air when we have 1000 giggles emanating on our face.We can now enjoy.

Try but push your mouth corners but upwards. Occasionally all let go, let it fly with the wind can’t hurt.  How heavy it is. ..

Silence in your head is a source of happiness

 WHY a MAT?

The Yoga mat is a marvel of simplicity and at the same time an essential attribute for the real yoga practitioner. Have you ever done yoga on the carpet or a tarp?Your strength is gone, you stand on stones and bumps, you slips out … At the same time, the Yoga mat a wonder of simplicity: a piece of rubber that you can roll out and roll up and put away again.  And when you see them than you already feel a wave of calm come over you.  Useful right?

image1

WHY WOULD YOU HAVE TO START WITH YOGA?

Yoga has numerous benefits, maybe you have some heard and this has encouraged you to start Yoga.

Below we have some for you:

more relaxation.

Building muscle strength.

More self confidence.

A better concentration.

Create more flexibility and stability.

Challenge yourself within your own possibilities.

Empty your head and create a moment for yourself.

Perhaps the most well-known ‘ Dodge ‘ of people why every day to do Yoga to fail.

They are too busy, too little time and run all day.Too little time is actually a misconception. Everyone has the same 24 hours in a day.

The problem is that you have other priorities and therefore no longer have time for your Yoga. :)Your time is your most valuable asset. You can spend it only once and it never comes back. So it’s time to think about your priorities.Yoga is not a work out, it’s working on yourself.

image2

Kundalini Yoga?

Maybe you have never heard of this yoga perhaps, the reason why I have chosen for this yoga is because he has so much variation.  He is the most complete yoga of all.Kundalini Yoga is a dynamic form of yoga where postures are combined with meditations, mantras, mudras (hand positions) and ademhalingstecnhieken.  Kundalini yoga is suitable for everyone. The challenge lies in repeating movements or in the detention of certain body positions.

Before you start:

these are your basic exercises, this set can you practice every day and they take only a few minutes time.  Kundalini yoga is not a workout but simple exercises give yourself stability and your energy will stir up.  Ideally, do you do the exercises as you get out of bed, you make your energy and you will feel this all day.  Important in kundalini yoga: we always breathe in through the nose and out through the nose! We close our eyes with any exercise, so we shut down for other things.  Remember … laugh!

Easy pose

sits on the floor or on your mat with your legs crossed and back straight, with your shoulders relax, your hands resting on your knees.

Spinal Flex

this exercise works all the way down to your spine, where all your energy.  Go sit in easy pose and do you like just stuck with your hands.  Inhale and bend forward.  Bring your chest forward and keep your shoulders relax and open.  As you breathe out then bring you back to back.Repeat, and try to find a rhythm with your breathing. (as if you’re on a camel rides)After 2 or 3 minutes, come back in easy pose and rest.

 Sufi Gravel

Keep sit in Easy Pose, take your knees and start slowly to make circles with your back.  Imagine that you make a circle around yourself with your chin.Breathe in, breathe out as you are if your forwards are backward.  Keep your eyes closed and try to concentrate on your breathing.  Behind 2 or 3 minutes you come back in the middle.  Then start to run along the other side.Stretch your legs.

Spinal twist

This exercise stimulates the low and high back and massage all your internal organs.  Go back sit in Easy Pose.  Keep your shoulders of with your fingers, thumbs backward.  Breath in and turn to the left, exhale and turn to the right.  Keep your elbows high, and your arms parallel to the ground.  Repeat, do you move at your own pace.  We make here lots of energy and waste, you can sometimes what dizzy.

Neck rolls

Stay sit in Easy Pose, start to roll your neck gently with a gentle circular motion.  Breathe in as you head back and exhale as you head forward.  Do it slowly.  This exercise provides a balance in your hormones and regulates all body functions.  After a few minutes come back in the middle and do the same exercise but along the other side.

Life Nerve stretch

sits on the floor with your legs straight.  Love your arms over your head, inhale, keep and then breathe out.  On the one side and try to take your toes or foot along the left.  Breath back in, breathe out as you try to take the right side now.  Do this for 2-3 minutes.

image4

Corpse Pose

actually this is a very important posture in Yoga.  It is perhaps the most difficult, because you should not fall asleep:) finish always with this attitude.  Your body tries to process all the exercises than, to rest for healing in your body.

image5

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

2 replies »

  1. Hai, wat fijn om de oefeningen met foto zo duidelijk uitgeschreven te zien. Zelf doe ik de ademhalingsoefeningen vaak maar vraag me af waarom we op de inadem naar links gaan en de uitadem naar rechts? Kun je me hier bij helpen? Het zal ongetwijfeld een ohja momentje voor me zijn maar voor stel ik ‘m aan jou ☺️

    • Wel de linkerkant of inademhaling links staat gelinkt met jouw rustige, logisch denken zijde daar starten we mee, de rechtse kant staat gelinkt met energie zo komt alles terug weer in balans 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.