Balans

image2

Doordat we steeds meer gewend raken aan de klachten die het lichaam afgeeft, signaleren we ze ook minder snel. Bijvoorbeeld stress of fysieke klachten. Vaak moeten we niet zeuren maar steeds doorgaan. En dat is nu juist het punt waarop we de balans verliezen.

Ongemerkt nemen de pijnklachten toe en gaan we er zowel mentaal als fysiek op achteruit. Totdat we last krijgen van ernstige problemen en we voor langere tijd volledig uit kunnen zijn.

Yoga kan je helpen om lichaam en geest in balans te krijgen.

Bij heel wat mensen is het autonome zenuwstelsel uit balans, in de meeste gevallen heeft het orthosympatisch systeem de bovenhand.

Gevolg? Stress en stressklachten, zoals slaapproblemen, pijn in de borst en nekpijn treden op. Krijg je al stress terwijl je dit leest? Niet nodig, want er is ook goed nieuws: aangezien je je ademhaling kan controleren, kan je dus ook je autonome zenuwstelsel beïnvloeden.

Yoga kan je helpen om lichaam en geest in balans te krijgen. Zo maak je gebruik van meditaties, oefeningen, ademhaling en ontspanning.

Je leert niet alleen de mogelijkheden en beperkingen van jezelf te zien, maar je leert ook beter te luisteren naar jezelf.

Nu de ademhaling is heel belangrijk in de kundalini yoga, je denkt misschien dat doet mijn lichaam toch vanzelf? dat klopt, gelukkig zit ons lichaam zo in elkaar dat het ook blijft ademen terwijl we helemaal opgeslorpt zijn door andere dingen.  Door je ademhaling te kunnen beheersen, krijg je meer controle over je gevoelens, je gedrag en je energie op je dag.

Prana

Hoe adem je langzaam en diep?

Ontspan de borstkas en de schouders.

Je mond is gesloten (dit kan soms anders worden aangegeven afhankelijk van de oefening). Adem in, ontspan de buik of zet hem een beetje uit.

De spieren van de buik trekken het middenrif (een spierplaat die de borstholte van de buikholte scheidt) naar beneden. De neerwaartse beweging van het middenrif creëert een vacuum in de borstholte zodat de lucht automatisch door de longen wordt aangezogen.

Laat als je uitademt de buik weer inkrimpen in plaats van de borstkas samen te trekken. Dit duwt het middenrif weer omhoog waardoor er druk in de borstholte ontstaat, die maakt dat de lucht naar buiten kan stromen.

Oefen deze ademhaling heel aandachtig. Normaal gebruiken de mensen maar tien procent van hun longinhoud als ze ademen. Zelfs wanneer je denkt dat je diep ademt, ontspan dan nog meer, open jezelf en merk op dat er nog meer ademruimte is.

Om dit bij jezelf te controleren kun je een hand op je buik leggen. Op die manier voel je de buik uitzetten bij de inademing en samentrekken bij de uitademing. Wat ik ook doe is soms een steen op je buik leggen…je zal het verschil voelen.

Wat de Langzame Diepe Ademhaling voor je zal doen…

– Het maakt je ontspannen en kalm.
– Deze ontspanning is eerder actief dan passief. Ze zal je weer afstemmen en je hersenen schoonmaken, zodat er automatisch correcte beslissingen naar buiten vloeien in een crisis situatie.
– Het pompt het ruggenmergvocht naar de hersenen, wat een grotere energie geeft.
– Het reguleert de pH waarde van je lichaam (zuur/ base waarde) , die je helpen in stress situaties.
– Het reinigt het bloed.

De Volgende ademhaling is de vuuradem (binnenkort in Deel 2 Balans)

image1

Because more and more we become accustomed to the complaints that the body gives off, signaling we they also less quickly. For example, stress or physical complaints.

Often we need to do not complain but always continue. And that is the point at which we lose the balance.Take the pain and we go unnoticed there both mentally and physically. Until we experience serious problems and we can be completely out for long periods of time.

Yoga can help you body and soul in balance.

At a lot of people is the autonomic nervous system out of balance, in most cases, the sympathetic system has the upper hand.

A result? Stress and stress symptoms such as sleep problems, pain in the chest and neck pain occur. You stress while you read this? Not necessary, because there is some good news: since you can control your breathing, you can also affect your autonomic nervous system. Yoga can help you body and soul in balance.

How to make use of meditations, exercises, breathing and relaxation.You learn not only the possibilities and limitations of see yourself, but you’ll also learn better listening to yourself.Now breathing is very important in the kundalini yoga, you may think that my body does without saying? that’s right, our body is so happy in each other that it also continues to breathe while we totally absorbed by other things.

By control your breathing, you get more control over your feelings, your behavior and your energy on your day.

Prana

How you breathe slowly and deeply?

Relax the chest and shoulders.Your mouth is closed (this can sometimes be indicated depending on the exercise). Breathe in, relax the abdomen or turn it a little off.

The muscles of the abdominal pull the diaphragm (a muscle plate that separates the chest cavity from the abdominal cavity) down. The downward movement of the diaphragm creates a vacuum in the chest cavity so that the air is sucked in automatically by the lungs.Let as you exhale the belly contract instead of the chest to pull together. This pushes the diaphragm up again, creating pressure in the chest cavity, which makes that the air can flow out.Practice this breathing very attentively.

Normal people use only ten percent of their lung capacity when they breathe. Even when you think you deep breathe, relax even more, open yourself and notice that there is still more breathing room.To check this yourself you can get a hand on your belly. That way you feel the belly off at the inhalation and exhalation at the contract. Whatever I do is sometimes a stone lay on your stomach … you will feel the difference.

What the slow deep breathing for you will do ..

-it makes you relax and calm.

-This relaxation is more active than passive. They will tune you again and your brain cleaning automatically flow out correct decisions in a crisis situation.

-The pumps the spinal fluid to the brain, what greater energy.

-It regulates the pH of your body (acid/base value), which help you in stressful situations.

-It cleans the blood.

The following breathing is the fire breath (coming soon in part 2 balance sheet)

image2

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.