Uitgeput?

Soms voel ik me moe, snel geïrriteerd en heb ik moeite met inslapen? Ken je dat gevoel? “Als je langere tijd veel stress (emotioneel/mentaal/fysiek) hebt gehad zijn je bijnieren misschien uitgeput. Mijn nieren functioneren niet goed dus zorg dragen is de boodschap 🙂

Yoga brengt je lichaam terug in balans.

De bijnieren zijn verbonden met het 2e chakra, het energiecentrum voor creativiteit, emoties en sexualiteit. Emotioneel gezien hebben de bijnieren te maken met angst en overleving. Een belangrijke functie van de bijnieren is het aanmaken van hormonen die helpen om te gaan met stress en ziekte. Onder andere epinephrine (adrenaline) die nodig is voor de vlucht & vecht reactie bij gevaar. Adrenaline is bedoeld voor een kortdurende reactie, maakt je alert en geeft je kracht. Het is niet goed als je adrenaline nodig hebt om jezelf levendig te voelen of om jezelf over grenzen te duwen. Je bijnieren kunnen uitgeput of vermoeid raken. Tekenen zijn: vermoeidheid (al bij het opstaan), duizeligheid en onvermogen met stress om te gaan. Voeding die helpt om je bijnieren weer aan te laten sterken: voeding met B-vitamines, vooral B5. Te vinden in haver, paranoten, bananen, aardappels en peulvruchten. Ook voedingsmiddelen rijk aan vitamine C en vezels. Vermijd suiker, witte bloem, frisdrank, cafeïne en alcohol. Deze oefeningen doen geven je nieren een massage 🙂 Oefening 1 Ga zitten met de armen en benen recht naar voren gestrekt. Leg de vingertoppen op de kussentjes van de handpalmen en houd de duimen omhoog (1). In deze houding adem je in, adem uit en buig zo ver mogelijk naar voren vanuit de heupen, houd de armen evenwijdig aan de grond. Adem diep en krachtig. De ademhaling moet dieper en dieper worden tijdens het oefenen. Buig twee keer per vijf seconden, vijf tot zes minuten lang. image1 Oefening 2  Ga op de rug liggen, buig de knieën en pak de enkels vast. Adem in en til de billen op, duw je navel omhoog; adem uit en laat je weer zakken. De voeten en de nek blijven op de grond. Probeer je ritme te vinden en doe dit acht minuten. (start met 2 minuten en bouw op) Deze oefening werkt op de nek, de nieren en de urinewegen en kan helpen bij hernia. image2 Oefening 3 Kom in kat-koehouding en steun op je handen en knieën. De knieën staan een schouderbreedte uit elkaar en de armen zijn recht. Begin de kat-koe met een krachtige ademhaling. Adem in als je de rug hol maakt, alsof er iemand op je rug zit. Het hoofd breng je omhoog en naar achteren. Adem uit als je de rug bol maakt. Ga hier twee minuten mee door. image5image4 Blijf dan in koehouding en strek het linkerbeen omhoog. Blijf 30sec in deze houding en wissel dan met het rechterbeen, ook 30sec. image3 Til dan weer het linkerbeen op en maak een schoppende beweging met de hiel tegen de linkerbil, 1minuut. Wissel van been en maak de beweging met de rechterhiel, 30′. Deze oefening is goed voor de nieren. image6 Oefening 4 Ga op de rug liggen. Sla je armen om je benen en trek de knieën naar de borst. Breng je neus tussen de knieën en blijf 1 à 2 minuten in deze houding liggen terwijl je je ontspant. Blijf in deze houding en zing, 2 tot 3 minuten.  image7 Oefening 5 Ga zitten in de kraaihouding. een hurkhouding met de knieën dicht naar de borst getrokken en de voetzolen plat op de grond. Strek de armen recht voor je uit, evenwijdig aan de grond en breng jezelf in evenwicht, 1minuut. Begin dan ononderbroken. Har, Har, Har… te chanten en raak met het puntje van de tong het gehemelte bij iedere herhaling. Voel de verbinding tussen de punt van de tong en de navel. Zing 1 à 2 minuten, adem dan diep in, houd de mond dicht en de lippen stevig op elkaar en breng het hele lichaam in evenwicht met je ademhaling. Houd de adem twintig seconden vast, voel dat je alles onder controle hebt en adem uit. Adem in en doe de mond weer stijf dicht, breng je lichaam weer in balans en onder controle, adem uit en ontspan. Deze oefening stimuleert de nieren en de urinewegen. Als je je duizelig voelt tijdens de oefening is dat een aanwijzing dat je meer water moet drinken. image8 oefening 6 Ga zitten met gekruiste benen. Beide handen zijn in gyan-mudra (dwz  De toppen van de duim en wijsvinger raken elkaar, de ander vingers zijn recht maar ontspannen.) De linkeronderarm is voor de borst en evenwijdig aan de vloer, de handpalm is naar de vloer gericht. De rechterbovenarm is opzij. De elleboog is gebogen. De rechter handpalm is naar boven gericht en naast het oor en zover mogelijk naar achteren gestrekt. Maak je rug lang. Adem in. trek de spieren van de billen heupen en flanken aan. Til het bovenlichaam op tot er geen gewicht meer rust op de billen. Trek de buik in en til de ribben en het middenrif op, zet de borstkas uit, trek de kin in, hou dit 30″ vast en ontspan. Ga hier 2 minuten mee door, adem dan in, adem uit en ontspan.  Deze oefening is erg krachtig. werkt reinigend en ontspant het hele lichaam. Als de houding nauwkeurig wordt uitgevoerd werkt de oefening even sterk als achtenveertig uur achtereen andere oefeningen doen. Je kunt deze mudra net zo lang oefenen als je wilt, maar breid de oefentijd langzaam uit. image9 De hond zijn houdingen tellen niet mee 🙂

Get the flow

*************************************

Sometimes I feel tired, irritable and I have difficulty falling asleep?

Do you know that feeling?

“If you stress a lot longer time (emotionally/mentally/physically) have had are your adrenal glands maybe exhausted.

My kidneys do not function well so take care is the message:)

Yoga puts your body back in balance.

The adrenal glands are connected to the 2nd chakra, the Energy Center for creativity, emotions and sexuality. Have seen the adrenal glands to make emotionally with fear and survival.

An important function of the adrenal glands is to create hormones that help to deal with stress and disease. Among other epinephrine (adrenaline) needed for the flight response in the event of danger & fighting. Adrenaline is intended for a short-term response, makes you alert and gives you power. It is not good if you need to get yourself to feel lively or adrenaline to yourself about pushing boundaries.Your adrenal glands can be depleted or fatigued touch.

Signs: fatigue (all while standing up), dizziness and inability to deal with stress. Power supply which helps to strengthen your adrenal glands to make again: power supply with B vitamins, especially B5. Found in oats, Brazil nuts, bananas, potatoes and legumes. Also foods rich in vitamin C and fiber. Avoid sugar, white flour, soda, caffeine and alcohol.These exercises do you give your kidneys a massage:)

Exercise 1

sit down with arms and legs stretched straight forward. Place the fingertips on the pads of the palms and keep the thumbs up (1). In this position you breathe in, breathe out and bend forward from the hips as far as possible, keep the arms parallel to the ground. Breathe deeply and vigorously. Breathing should be deeper and deeper while practicing. Bend twice per five seconds, five to six minutes long.

Exercise 2

go on your back, bend the knees and grab the ankles fixed. Inhale and lift the buttocks up, push your belly button up; exhale and let your bags again. The feet and neck stay on the ground. Try to find your rhythm and do this eight minutes. (start with 2 minutes and construction on)This exercise works on the neck, the kidneys and the urinary tract and can help hernia.

Exercise 3

Come in cat-cow attitude and support on your hands and knees. The knees are a shoulder-width apart and the arms are straight. At the beginning of the cat-cow with a powerful breathing. Inhale as you the back makes hollow, as if there was someone on your back is.Bring your head up and backwards. Breathe out as you create the sphere back. Go here two minutes by.Stay in cow attitude and stretch the left leg up. Keep 30 sec in this position and Exchange than with the right leg, also 30 sec.Lift the left leg on and make a kicking motion with the heel against the left buttock, 1 minute.Exchange of leg and make the movement with the right heel, 30 ‘.This exercise is good for the kidneys.

Exercise 4

go on the back.Save your arms around your legs and pull the knees to the chest.Bring your nose between the knees and stay 1 to 2 minutes in this position are while you’re relaxing.Stay in this position and sing, 2 to 3 minutes.

Exercise 5

sit down in the Crow attitude. a squat position with the knees drawn close to the chest and soles of the feet flat on the ground.Straighten the arms straight out in front of you, parallel to the ground and bring yourself in equilibrium, 1 minute.Beginning than continuous. Har, Har, Har … to chanting and touch with the tip of the tongue the palate with each repetition.Feel the connection between the tip of the tongue and the navel.Sing 1 to 2 minutes, then breath deeply, keep the mouth shut and lips firmly together and bring the whole body in balance with your breathing. Hold the breath for twenty seconds, feel that you have everything under control and exhale.Breath in and do the mouth again tightly, bring your body back into balance and under control, breathe out and relax.

This exercise stimulates the kidneys and the urinary tract. If you’re dizzy during exercise is that an indication that you should drink more water.

Exercise 6

sit down cross-legged.Both hands are in gyan-mudra (i.e. the tips of the thumb and index finger touching each other, the other fingers are straight but relaxed.)For the chest and the lower left arm is parallel to the floor, the hand palm is focused to the floor.The right upper arm is aside. The elbow is bent.The right hand palm is facing you and the ear and stretched as far as back as possible. Make your back long. Breath. pull the muscles of the buttocks hips and flanks to. Lift the upper body weight on until there are no more rests on the buttocks.Pull the stomach in and lift the ribs and diaphragm, turn on the chest out, pull the Chin in, keep this 30 “and relax.Go here 2 minutes by, breath in, breathe out and relax.

Get the flow

The dog is poses do not count 🙂

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.