Pluk je Geluk

Geluk is niet te koop, gelukkig maar 🙂 Toch proberen we het op allerlei manieren naar ons toe te halen, eigenlijk is het heel simpel: stimuleer je lichaam om geluksstof aan te maken. Zodat jezelf een happy boost krijgt.

Wie geluk heeft, geeft het door

1. Laat los 

Het verleden kan een enorme blokkade zijn voor je geluk. Misschien heeft iemand je slecht behandeld en je hart gebroken, of misschien kun je jezelf maar moeilijk vergeven voor iets wat je zelf hebt gedaan. Het verleden hoeft jou niet klein te houden. Als jij ervoor kiest om het verleden los te laten, neem jij de verantwoordelijkheid voor je eigen leven op en zal je merken dat de dingen gemakkelijker gaan. DSC_0500

Geluk is leven met lef.

2. Wees dankbaar

Dankbaarheid is als een spier. Als je ze niet gebruikt, verslapt ze snel. Alleen door regelmatig dankbaarheid te beoefenen, kun je de vruchten ervan plukken voor jezelf en voor de mensen om jou heen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met een dankbaarheidsdagboek. Elke dag schrijf je daarin op waarvoor je dankbaar bent. Een leuke babbel. Kunnen genieten van een koffietje. Een mooie glimlach van een kind. Een toffe vriendschap. Gezond zijn. Leven. Maak een leuk dankbaarheidsboekje… leuk om erna eens terug in te kijken 🙂 IMG_1206

Geluk is altijd iets vinden waar je dankbaar voor bent.

3. Mediteer

Het klinkt misschien voor velen nog eng, mediteren… (binnenkort nog uitgebreider)

Maar ook meditatie draagt bij aan een gelukkig leven. Er zijn al talloze onderzoeken geweest naar de voordelen van meditatie. Hier zijn een paar voordelen op een rijtje:
Fysieke voordelen: ‐ diep gevoel van ontspanning ‐ meer energie ‐ minder stress ‐ beter en dieper kunnen slapen ‐ verlaging van de bloeddruk ‐ sterker immuunsysteem
Psychische en emotionele voordelen: ‐ minder angstigheid ‐ meer creativiteit ‐ meer zelfdiscipline
‐ diep geluksgevoel ‐ sterkere intuïtie en ontwikkeling latente gaven Mediteren kan iedereen leren… het voelt als thuiskomen in je eigen lichaam.

Geluk is genieten van de stilte

4. Geef elke dag een gouden rand

Elk moment van de dag is de moeite waard. Maak elke dag enkele minuten tijd om bewust te genieten van het moment. Open je ogen, adem diep in en uit, kijk naar wat er om je heen gebeurt en neem alles wat je ziet in je op.

Verse koffie, gemaaid gras, het warme brood dat je net gebakken hebt, de aarde na een regenbui. Het is bewezen dat mensen gelukkig worden van deze geuren. Zoek geluk in de kleine dingen…

Geluk is een boeket maken van de bloemen die je al hebt.

5. Geluk is een werkwoord

Geluk is een werkwoord omdat je er wel wat voor moet doen, bijvoorbeeld jezelf ervoor openstellen om anders naar jezelf en de wereld (te durven) kijken. Gelukkige mensen maken niet meer gelukkige dingen mee – bij niemand is het leven alleen maar feest – maar ze geven wel meer gewicht aan de positieve dingen dan aan de negatieve.’ En dat is iets wat we allemaal kunnen doen: we kunnen zelf beslissen om blijer door het leven te gaan en daaraan werken. IMG_2567

Geluk is als het even niet loopt, het laten varen.

Oefenen? 🙂

– Noem minstens drie eigenschappen van jezelf op waar je trots op bent.

– Zit je je te ergeren in de file? Glimlach, je zal merken dat het moeilijker valt om aan iets negatiefs te denken.

– Noem drie dingen op die je ooit gelukkig gemaakt hebben en die weinig of niets gekost hebben.

In tweede deel van ‘pluk je geluk’ toen ik je hoe je met kundalini yoga… je geluksgevoel kan omhoog tillen.

Veel geluk

 claudia

image1image2Happiness is not for sale, thankfully though:) Still, we try to get it to us in a variety of ways, actually it’s quite simple: encourage your body to create geluksstof. So get yourself a happy boost.

If you’re lucky, gives it by

1. Let it flow

Release the past can be a huge blockage are for your happiness. Maybe someone you treated badly and your heart broken, or maybe you can forgive yourself hard for something you have done yourself. The past have you not small to keep. If you choose to let go of the past, you take responsibility for your own life and you will notice that things go easier.

DSC_0500

Happiness is life with guts.

2. be grateful gratitude is like a muscle. If you are not using them, they quickly waned. Only by regularly practicing gratitude, you can reap the fruit thereof for yourself and for the people to you. You might do this, for example, received with a journal. You write in it every day for which you are grateful. A nice chat. Can enjoy a coffee. A beautiful smile of a child. A great friendship. Healthy. Life. Make a nice booklet … nice to erna once received back in to look:)

IMG_1206

Happiness is always find something where you’re grateful for.

3. Meditate it may sound for many still scary, meditate … (soon to be amplified)But also meditation contributes to a happy life.

There have already been numerous studies into the benefits of meditation.

Here are a few advantages at a glance:

physical benefits:

– deep sense of relaxation

– more energy

– less stress

– better and deeper sleep

– lowering of blood pressure

– stronger immune system

Mental and emotional benefits:

‐ less fearfulness

‐ more creativity

– more self-discipline

– deep feeling of happiness

– stronger intuition and development latent

Meditate gave anyone can learn … it feels like coming home in your own body.

Happiness is enjoy the silence

4. Give each day a golden edge any time of the day is worth it. Make every day a few minutes time to consciously enjoy the moment. Open your eyes, take a deep breath in and out, look at what is happening around you and take everything you see in your on. Fresh coffee, cut grass, the warm bread that you’ve just baked, the Earth after a rain shower. It has been proven that people be happy of these scents. Find Bliss in the small things …

Happiness is a bouquet of the flowers that you already have.

5. Happiness is a verb happiness is a verb because you do what to do, for example open up yourself to different to yourself and the world (to dare) look. Happy people don’t make more happy things with it-nobody is life just party-but they do give more weight to the positive things than to the negative. ‘ And that is something we can all do: we can decide to go and work through life more joyful.

IMG_2567

Happiness is not running, the abandon if at all.

Exercise? 🙂

-Call at least three properties of yourself where you’re proud.

-Are you sitting annoy you in a traffic jam? Smile, you will notice that it is harder to think anything negative to falls.

Name three things that you ever have made happy and that have cost little or nothing.

In second part of ‘ luck ‘ when I pick you you how with kundalini yoga … you feeling of happiness can lift up.

Good luck claudia

image1

image2

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.