Stralen

Je huid verzorgen is belangrijk, zowel van binnen als vanbuiten.  Het is goed om veel water te drinken, maar zorg er ook voor dat je voldoende goede vetten eet.  Maar wat het belangrijkste is, glimlach, want je huid lacht mee.

Verse gember, Blijf van die snickers of Mars af als je moe bent, maar doe wat rauwe geraspte gember in je thee of warme appelsap met kaneel. Het is goed voor je zenuwstelsel en ondersteunt je spijsvertering. Sinds ik dat doe, is mijn acne verminderd, nu nog de littekens. Detox to the max!

Stralen zowel van binnen als vanbuiten.

IMG_2465

De kundalini yoga oefeningen:

Zit rechtop met de benen gestrekt naar voren, met de armen naar beneden. “Pedel met de benen”, waarbij de knieën afwisselen op en neer worden bewogen voor. 3 minuten.

image1-14

Ga door met deze beweging maar voeg ook een op en neer gaande beweging met gestrekte armen en handen toe, met een snelheid van 5 keer per seconde of sneller. 3 minuten.

Om het kliersysteem tot zijn volledige capaciteit te openen. Je zal er van gaan transpireren.

image1

Ga op de rug liggen met de armen naast je zij. Laat je lichaam op de heupen op en neer stuiteren. De dit snel voor 2 en halve minuut.

image2

Ga liggen op de buik en laat je lichaam op het bekken op en neer stuiteren. Doe dit voor 3 en halve minuut.

image3

Strek je uit als een kat, met één been recht en het andere been met opgetrokken knie over het ene been, naar de grond. De schouders blijven op de grond en het hoofd draait naar de andere kant. Doe dit afwisselen met het rechter been en het linker been voor 1 minuut.

image6

Neck rolls, kan zitten met benen gekruist.  Rol je nek voorzichtig rond.

Door cirkeltjes te draaien met je hoofd stimuleer je de schildklier en die is o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteit van je huid.  De neck rolls stimuleren de bloedcirculatie tussen je hart en je hoofd. Zowel de pijnlijke spieren in de nek als de schildklier krijgen een massage waardoor je gezicht een gezonde gloed krijgt. Doe deze oefening 1 minuut naar één kant en 1 minuut naar de andere kant. Adem in als je je hoofd naar achteren beweegt en adem uit als je het naar voren beweegt. Houd even halt op die plaatsen waar je voelt dat er veel spanning zit en gebruik het gewicht van je hoofd om iets dieper in de stretch te gaan.

Ga languit liggen op de rug en ontspan met langzame diepe ademhaling. Laat je zelf gaan voor 6 minuten.

image7

Deze oefeningen zorgen ervoor dat je huid een gezonde blush krijgt, door het transpireren gaan de afvalstoffen sneller naar buiten.

Een stralende huid met plezier

TIP TIP TIP

– Een droge huid staat  in verbinding met het lucht element. Je huid zijn naast je longen je grootste ademapparatus in je lichaam. Een hele droge huid betekent dat het luchtelement  (vatta dosha genoemd in de Ayurveda) in je lichaam uit balans is.
Een goede olie voor een droge Vata huid is Sesamolie (daar kan je ook lekker mee koken)

– Zwavel voor een mooie huid. Om mijn huid in conditie te houden, zorg ik ervoor dat ik elke dag mijn portie zwavel of MSM binnenkrijg. MSM is een beautymineraal. Je lichaam heeft het nodig om collageen aan te maken. Het zit o.a. in waterkers, radijzen, rucola, spruitjes, rode kool,….Je kunt het ook in poedervorm innemen.

Gelaatsyoga is natuurlijke botox.

– Gelaatsyoga  kan je altijd en overal doen, in de file, voor de spiegel of op het toilet. 🙂

Maar de oefeningen zijn veel effectiever als je er je tijd voor neemt en je jezelf even de kans geeft om tot rust te komen. Zo zijn je gedachten straks enkel op de oefeningen gericht.
De berghouding uit de klassieke yoga is ideaal om je voor te bereiden:

sta rechtop, met je voeten parallel naast elkaar, je armen hangen naast je lichaam en je handpalmen wijzen naar je dijen.

Steun op je voetzolen alsof ze in de grond verankerd zijn. Visualiseer hoe je je bovenlichaam oplicht, weg van je onderlichaam. Verschuif je gewicht langzaam naar achter en rust op je hielen. Hou je hoofd recht, kijk vooruit naar een punt in de verte.

Voel hoe je concentratieniveau stijgt en je stressgehalte afneemt. Ook in je gelaat, waarop sporen van spanningen en zorgen langzaam verzachten.

nog een oefening: de V

Maak een V-teken door je vingers op het begin- en eindpunt van je wenkbrauwen te plaatsen en kijke krachtig scheel. Ontspan even en herhaal dit 6 keer. Eindig door je ogen stevig dicht te knijpen voor 10 seconden en ontspan.

Maskers uit de natuur.

GENEZENDE MASKERS VOOR JE HUID:

Hier zijn 3 pasta’s die je thuis kunt maken en op je huid aanbrengen. ze zijn doeltreffend bij huiduitslag en huidproblemen.

** 1. BESAN MASKER Meng  eerst een eetlepel kikkererwtenmeel ( natuurvoedingswinkels en Aziatische winkels) met voldoende  water om een wat stevige pasta te maken. En was je gezicht met dit mengsel, spoel het er weer af en breng dan pas een van de volgende pasta’s aan:

***2. AMANDELEN VOOR JE HUID : Meng amandelpoeder met water en breng dit als een pasta-dik masker op je gezicht aan. Laat het maximaal een half uur zitten en dan met water afwassen. Je kunt dit amandelpoeder zelf maken. Stamp amandelen fijn in een vijzel, of doe amandelschaafsel in de blender. Amandelen zijn een weldaad voor je huid en ze zijn ook lekker 🙂

***3. MOOIE HUID :  Kurkumapoeder vermengt met honing geeft je huid een prachtige zachte glans. 3 Theelepels zuivere kurkuma vermengen een eetlepel zuivere honing. IK LAAT HET NOOIT LANGER ALS 6 MINUTEN ZITTEN, want ik heb een erg witte huid en wil er niet geel uit zien. Goed schoonspoelen met gewoon water. Daarna doe ik zonnebloemolie op een watje er wrijf het zachtjes na.

*** KURKUMA ZALF ZELF MAKEN: neem een klein eierdopje o.i.d.. Je kunt heel eenvoudig je eigen kurkuma creme maken,. het is alleen niet houdbaar. Niet omdat het gaat schimmelen. Maar kurkuma zuigt alle vet op.

Neem een theelepel kurkuma-longa poeder, neem theelepel honing, neem theelepel dagcreme of kokosolie. Goed door elkaar roeren en op de “plek” smeren. 10 minuten laten inwerken en schoonpoetsen met olijfolie. Een goed recept tegen donkere huidvlekken. Bijvoorbeeld ouderdomsvlekken op de handen .

image1-15

Gezonde huidrecepten die al op de site staan:  detoxsmoothie,  detoxsoep, Puur thee, citrus carpaccio… zin in zoet?  Aardbeiencheesecake 🙂

image1

************************************************

Take care of your skin is important, both inside and on the outside.  It is good to drink a lot of water, but also make sure that you have enough good fats to eat.  But what is most important, smile because your skin laughs with it.Fresh ginger, stay away from those snickers or Mars off as you are tired, but do some raw grated ginger in your tea or hot apple juice with cinnamon. It’s good for your nervous system and supports your digestive system. Since I do, my acne is reduced, now even the scars. Detox to the max!

Rays both inside and on the outside.

The kundalini yoga exercises: sit upright with the legs straight forward, with the arms down. “Beadle with legs”, in which the knees are moved for alternating up and down. 3 minutes.

image1-14

continue this movement but also add an up and down motion with stretched arms and hands, with a rate of 5 times per second or faster. 3 minutes.To the glandular system to open up to its full capacity. You go will transpire.

image1

Go on the back with the arms next to your side. Let your body bounce up and down on the hips. The this fast for 2 and half minutes.

image2

lie down on the abdomen and let your body bounce up and down on the pelvis. Do this for 3 and half minutes.

image4

stretch your out like a cat, with one leg straight and the other leg with one leg raised over, to the ground. The shoulders stay on the ground and the head turns to the other side. Do this by using the right leg and the left leg for 1 minute.

image5

Neck rolls, can sit with legs crossed.  Roll your neck gently around.By turning circles with your head you stimulate the thyroid and who is responsible for the quality of your skin.

The neck rolls stimulate blood circulation between your heart and your head. Both the painful muscles in the neck if the thyroid get a massage which makes your face gets a healthy glow. Do this exercise 1 minute to one side and 1 minute to the other side.

Inhale as you move your head back and exhale as you it moves forward. Keep short break at those places where you feel that there is a lot of tension and use the weight of your head for something to go deeper into the stretch.

Go stretched out lying on the back and relax with slow deep breathing. Let your self go for 6 minutes.Rays both inside and on the outside.

image7

Eze exercises ensure that your skin gets a healthy blush, by sweating out the waste go faster.  A radiant skin with fun

TIP TIP TIP

-dry skin is connected to the air element. Your skin are beside your lungs your biggest ademapparatus in your body. A whole dry skin means that the air element (called vatta dosha in Ayurveda) in your body is out of balance.A good oil for dry Vata skin is sesame oil (there you can also like very much cooking)

-sulfur for beautiful skin. To keep in shape to my skin, I make sure that I every day my serving of sulfur or MSM binnenkrijg. MSM is a beauty mineral. Your body needs it to collagen. It sits in watercress, radishes, rocket, Brussels sprouts, red cabbage, …. you can also take in powder form.Facial yoga is natural botox.

-Facial yoga you can do anywhere, anytime, in traffic, in front of the mirror or on the toilet. 🙂

But the exercises are much more effective if you take your time and introduce yourself for the chance to relax. So are your thoughts will be focused only on the exercises.The mountain attitude from the classical yoga is ideal to prepare you for: stand straight, with your feet parallel next to each other, your arms hang next to your body and your palms pointing towards your thighs.Support on your foot soles as if they are anchored in the ground. Visualize how your upper body lights up, away from your lower body. Shift your weight slowly to the back and rest on your heels. Keep your head right, look ahead to a point in the distance.Feel how your concentration level increases and decreases your stress levels.

Also in your face, on which traces of tensions and worries slowly soften.

another exercise: the V make a V sign by your fingers on the start and end points of your eyebrows and making powerful squint. Relax for a moment and repeat this 6 times. Finish through your eyes tightly shut to squeeze for 10 seconds and relax.

Masks from nature.

HEALING MASKS for YOUR SKIN:

here are 3 pasta dishes you can make at home and on your skin. they are effective in skin rashes and skin problems.

** 1. First Mix a tablespoon chickpea flour BESAN MASK (health food stores and Asian stores) with enough water to make a some solid pasta. And wash your face with this mixture, rinse it off and then apply one of the following pastas to:

* * * 2. ALMONDS for YOUR SKIN: mix almond powder with water and place it as a paste-thick mask on your face to. Let it sit up to half an hour and then wash off with water. You can make this almond powder itself. Stamp almonds finely in a mortar, or do almonds in blender. Almonds are a treat for your skin and they are also good:)

* ** 3. BEAUTIFUL SKIN: turmeric powder mixed with honey gives your skin a gorgeous soft shine. 3 teaspoons pure turmeric mix a tablespoon of pure honey. I NEVER LET IT SIT LONGER as 6 MINUTES, because I have a very white skin and doesn’t want yellow look. Good rinse with plain water. Then do I sunflower oil on a cotton ball gently rub it there after.

TURMERIC OINTMENT MAKE YOURSELF: take a small egg Cup, etc. You can easily make your own turmeric cream. It’s just not tenable. Not because it goes moldy. But turmeric sucks all the fat on. Take one teaspoon turmeric powder, longa take teaspoon honey, take teaspoon day cream or coconut oil. Stir together well and on the “spot” doping. 10 minutes and clean shine with olive oil. A good recipe against dark skin spots. For example age spots on the hands.

image1-15Healthy skin recipes that are already on the site: detoxsmoothie, detoxsoep, pure tea, citrus carpaccio … meaning in fresh?  Aardbeiencheesecake:)

image1

IMG_1362

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.