Verbeter je bloedsomloop

Heb je altijd kou? Vaak last van koude handen en voeten? Dan ben je niet de enige, ik ook 🙂

Je lichaam heeft vetten, eiwitten, suikers, mineralen en vitamines nodig om te kunnen blijven functioneren. Wat niet iedereen weet is dat als deze voedingsstoffen niet door je bloedvaten stelsel naar de juiste plek gebracht worden, je dan tal van klachten kunt krijgen die je gezondheid in gevaar brengen.

Een slechte doorbloeding?

image10

Het bloed stroomt via de aderen en heeft echt een transportfunctie van onder meer:

 • Voedingsstoffen (vetten, eiwitten, suikers etc.)
 • Afvalstoffen
 • Boodschapperstoffen (hormonen)
 • Zuurstof
 • Koolzuurgas

Als de doorbloeding niet optimaal is in het lichaam dan kun je je voorstellen dat de weefsels onvoldoende voedingsstoffen en zuurstof krijgen en ondertussen ook nog blijven zitten met een teveel aan afvalstoffen en koolzuurgas.

Een slechte bloedsomloop herken je aan:

 • Koude handen en voeten
 • Een bleek of grauw gelaat
 • Onregelmatige hartslag
 • Tintelingen in de ledematen
 • Branderig gevoel aan handen en/of voeten
 • Kortademig
 • Slecht geheugen
 • Zware benen
 • Weinig energie

Deze voedingsmiddelen stimuleren je bloedsomloop:

Cayennepeper

Cayennepeper is verkrijgbaar als verse peper of als gedroogde specerij en wordt in verband gebracht met een hogere stofwisseling en sterkere aders en bloedvaten. Cayennepeper kan het beste rauw worden gegeten in salades of uitgeperst.

Sinaasappels

Sinaasappels en andere citrusvruchten met een hoog vitamine C gehalte zijn natuurlijke bloedverdunners die de capillaire wanden versterken, één van de oorzaken van een slechte bloedsomloop. (gerechten met sinaasappels zijn citrussalade)

image5

Pure chocolade

Cacao bevat flavonoïden die van nature in planten en vruchten worden aangetroffen en waarvan wordt gedacht dat ze de bloedsomloop verbeteren. (Gerechten met cacao zijn chocola cookies, energierepen, chocoballs, chocopops en rodebiet chocolade cake.

Zonnebloempitten

Zonnebloempitten zijn rijk aan vitamine E, waarvan bewezen is dat het de vorming van bloedstolsels tegengaat. Ze helpen ook de bloedsomloop te verbeteren. Dit geldt ook voor olijven, noten en pompoenpitten. Smullen dus 🙂 (Gerechten met zonnebloempitten zijn banana-granola, lijnzaadcrackers)

Gemberwortel

Gember staat niet alleen bekend om zijn effectieve werking bij misselijkheid en spijsverteringsproblemen, maar verbetert ook de bloedsomloop. Gember kan rauw worden gegeten, aan gerechten worden toegevoegd of voor gemberthee worden gebruikt. (zie Puur Thee).

image1

Goji bessen

Goji bessen zijn verkrijgbaar in natuurwinkel en lijken uiterlijk op rozijnen. Ze zijn zeer vezelrijk, wat het het immuunsysteem versterkt en de bloedsomloop verbetert. (gerechten met goji zijn hennepsmoothie en energiebrood)

Een van de beste manieren om de bloedcirculatie te verbeteren, is het doen van yoga. Yoga-oefeningen om je lichaam te leren om zuurstof te gebruiken op een optimaal niveau.

Er zijn veel oefeningen die yoga helpt verbeteren bloedstroom in verschillende delen van het lichaam en helpt gifstoffen uit het systeem te elimineren. Het verbetert ook de bloedsomloop naar het lymfestelsel van het lichaam gezond en fit om infecties te bestrijden.

1. Ga zitten in hurkhouding, zet de handpalmen plat op de grond naast de billen (1A).

image1

Adem in en duw de heupen omhoog in een brughouding. De rug wordt om hoog geduwd (IB). Begin in deze houding je hoofd op en neer te bewegen, zo snel als je kunt.  (15sec)

Dan, terwijl je doorgaat met de ademhaling, til je de billen omhoog en laat ze weer zakken.

Beweeg snel en krachtig, 2 minuten (1A, B).

image2
Deze oefening werkt op de schildklier, de bijschildklieren en versterkt het hele klierstelsel. Zij versterkt ook de rug en het navelpunt.

Kom in de rug-platformhouding, laat het gewicht van het hele lichaam op de hielen en de handpalmen steunen (2A).

image3

Maak het lichaam recht, van het hoofd tot de voeten. Til afwisselend het linker- en het rechterbeen op (2B). Adem in bij het optillen en adem uit bij het neerleggen van het been.

Beweeg snel! ( 2 minuten).

image4

Deze oefening werkt op de schildklier, zorgt voor goede doorbloeding naar de hersenen en zorgt voor doorbloeding in de benen.

3. Kom in de brughouding: de handen en de voeten staan plat op de vloer.
De knieën zijn gebogen en de heupen worden omhoog geduwd zodat het lichaam van hoofd tot knieën een rechte lijn vormt. Begin in deze houding het hoofd rond te draaien (3). Adem in als het hoofd naar de ene kant draait en stoot de adem krachtig uit als het hoofd naar de andere kant draait (een minuut).

image2

Deze oefening zorgt voor doorbloeding van je hele lichaam.  Het ontspant en zorgt voor mooi gloed in je gezicht.

SERIE 2

1. Ga op de rug liggen. Spits de tenen en leg de voeten naast elkaar, de hielen raken elkaar (1A). De handen liggen ontspannen naast je. Ontspan het lichaam heel bewust vanaf de navel naar boven. Houd de tenen gespitst en til de benen langzaam op tot 90 graden terwijl je inademt (1B). Laat ze langzaam zakken terwijl je uitademt. Houd de knieën recht, de tenen gepitst en de benen bij elkaar.

image5

De ademhaling is heel langzaam en diep (zes minuten).
Deze oefening is goed voor de bloedsomloop, het hart, de maag en de longen.

image6

2. Blijf op de rug liggen en til je benen op tot 90 graden,

houd ze bij elkaar (2A).
Adem nu in en spreid ze zo wijd mogelijk (2B). Adem dan uit en breng ze weer bij elkaar.
Ga hier mee door, houd de knieën recht en de tenen gespitst (vijf tot zes minuten).

image7

3. Blijf op de rug liggen, adem in en breng de benen recht omhoog, houd ze bij elkaar (3A). Adem uit terwijl je snel en krachtig met beide hielen de billen raakt (3B).
Ga hier in een snel tempo mee door (een tot twee minuten).

image8

4. Blijf liggen op de rug en til inademend het rechterbeen en de linkerarm op, tot 90 graden, laat ze weer zakken terwijl je uitademt (4A, B).
Bij de volgende inademing til je het linkerbeen en de rechterarm op; adem uit en laat ze weer zakken.

image9

Ga een tot twee minuten door zo snel als je kunt.
Houd de armen en de benen gestrekt.
Dit is een goede oefening om jezelf in evenwicht te brengen wanneer je weinig energie hebt, of als je duizelig bent of lichamelijk uit balans.

Ga naar binnen en luister naar je innerlijke stem.  Elke vraag heeft een antwoord.  Je lichaam is vol wijsheid en weet de weg.            

Yogi Bhajan

**********************************

Have you always cold? Often suffer from cold hands and feet? Then you’re not the only one, I also:)Your body needs fats, proteins, sugars, vitamins and minerals need to be able to continue to function. What not everyone knows is that if not these nutrients through your blood vessel system be brought into place, you then can get numerous complaints that your health at risk.

Poor circulation?The blood flowing through the veins and has really a transport function inter alia: nutrients (FAT, protein, sugars, etc.)Oxygen carbon dioxide waste signaling substances (hormones) if the blood flow is not optimal in the body then can you imagine that the tissues get enough nutrients and oxygen and in the meantime also still are left with an excess of waste and carbon dioxide.

Poor circulation can be recognized by: cold hands and feet a pale grey face irregular heartbeat or tingling in the limbs burning sensation on hands and/or feet short of breath bad memory heavy legs little energy

image10

these foods stimulate your circulation:

Cayenne Pepper

or cayenne pepper is available as fresh as dried spice and is associated with a higher metabolic rate and stronger veins and blood vessels. Cayenne pepper is best eaten raw in salads or squeezed.

Oranges

oranges and other citrus fruits with a high vitamin C content are natural blood thinners that strengthen the capillary walls, one of the causes of poor circulation. (dishes with oranges are citrussalade)

image5

Dark chocolate

cocoa contains flavonoids that occur naturally in plants and fruits are found and which are thought to improve blood circulation. (Dishes with cocoa are chocolate cookies, energy bars, chocoballs, choco pops and beetroot chocolate cake.

Sunflower seeds

sunflower seeds are rich in vitamin E, that are proven is that it counteracts blood clots. They also help to improve blood circulation. This includes olives, nuts and pumpkin seeds. Feast so:) (Dishes with sunflower seeds are banana-granola, flaxseed crackers)

Ginger root

Ginger is not only known for its effective functioning at nausea and digestive problems, but also improves the blood circulation. Ginger can be eaten raw, are added to dishes or be used for ginger tea. (see Pure tea).

image1

Goji berries

Goji berries are available in nature shop and look on raisins. They are very high in fiber, which boosts the immune system and improves blood circulation. (dishes with goji hennepsmoothie and energy are bread)

One of the best ways to improve blood circulation, is doing yoga. Yoga exercises to get your body to use oxygen to learn at an optimal level.There are many exercises that yoga helps improve blood flow in various parts of the body and helps to eliminate toxins from the system. It also improves circulation to the lymphatic system of the body healthy and fit to fight infection.

1. Sit down in squat position, turn the Palms flat on the floor next to the buttocks (1A).Breath in and push the hips up in a bridge position. The back is pushed to high (IB). Beginning in this position your head to move up and down, as fast as you can.  (15 sec) then, while continuing with the breathing, lift your buttocks up and let them back pockets.Move fast and powerful, 2 minutes (1A, B).

image1 image2

This exercise works on the thyroid, parathyroids and strengthens the entire glandular system. It also strengthens the back and navel point.

Come in the back platform attitude, let the weight of the whole body on the heels and the Palms supports (2A).Make the body straight, from head to the feet. Lift alternately the left and the right leg on (2B). Breath in when lifting and exhale when depositing the leg.Move fast! (2 minutes).

image3image4

This exercise works on the thyroid gland, makes for good blood flow to the brain and creates blood flow in the legs.

3.Get in the bridge attitude: the hands and the feet are flat on the floor.The knees are bent and the hips are pushed up so that the body forms a straight line from head to knees. Beginning in this position the head to turn around (3). Breath as the head to one side rotates and emits powerful breath from running if the head to the other side (one minute).

image2

This exercise allows for blood flow through your entire body.  It relaxes and provides nice glow in your face.

Heat 2

1. Go on your back. Pointed toes and place the feet together, the heels touching each other (1A). The hands are relaxed next to you. Relax the body quite deliberately from the navel upwards. Keep the toes keen and lift the legs slowly on to 90 degrees while you breathe (1B). Let them slowly bags while you exhale. Keep the knees straight, toes gepitst and the legs together.Breathing is very slow, deep (six minutes).

image5

This exercise is good for blood circulation, the heart, the stomach and lungs.

2. stay on your back and lift your legs up to 90 degrees, keep them together (2A).Now breath in and spread them as wide as possible (2B). Breath out and bring them back together.Go here through, keep the knees straight and toes keen (five to six minutes).

image6image7

3. stay on your back, breathe in, and then make the legs straight up, hold them together (3A). Exhale while you fast and powerful with both heels the buttocks touch (3B).Go here at a rapid pace through (one to two minutes).

image8

4. stay lying on the back and lift the left arm and the right leg on inademend, up to 90 degrees, let them weather bags while you exhale (4A, B).At the next inhalation lift your left leg and right arm on; exhale and let them weather bags.One to two minutes go by as fast as you can.Keep the arms and legs stretched.

This is a good exercise to balance yourself when you have little energy, or if you are dizzy or physically out of balance.

image9

image10

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.