Start to meditate

image1

Hou van je kussen… je meditatiekussen 🙂

Er zijn zoveel gunstige effecten van meditatie dat je het toch eens moet uitproberen zoals stressvermindering  en ook een betere gezondheid.  Door onze volle agenda’s lijkt tijd nemen voor meditatie vaak onmogelijk. Maar juist in drukke tijden kan mediteren nuttig zijn. Het helpt je te ontspannen, stress te vermijden en opgewekt en sterk in het leven te staan.

Zoals we dagelijks of wekelijks willen gaan lopen, fietsen of andere sport doen.  Dit om ons lichaam te trainen kunnen we ook onze geest trainen.  Net dat is even belangrijk.  De waarheid is eigenlijk dat het woord meditatie betekent ‘genezen’.

Het doel van je eerste meditatie is gewoon een herstel vinden tussen jouw lichaam en geest.  Je zoekt een rustig plekje, liefst alleen waar je makkelijk kan zitten.

Leren mediteren is voor beginners vaak best lastig. Je moet in de juiste sfeer komen, er zijn een aantal technieken die je waarschijnlijk onder de knie zult moeten krijgen en mediteren moet bovendien bij je passen.

Dit zijn mijn tips voor beginners:

1. Je omgeving

Mediteren lukt alleen in een rustige omgeving waarin je je prettig voelt. Dit is al helemaal belangrijk als je mediteren nog aan het leren bent. Kies het liefst een rustige ruimte uit die je alleen voor het mediteren gebruikt. Dit is belangrijk omdat de kans anders erg groot is dat je wordt afgeleid. Mediteren kan overigens niet alleen thuis, maar juist ook buiten. Denk bijvoorbeeld aan een rustige plek in het park of in je tuin.

2. Je kleding

Tijdens het mediteren is het belangrijk dat je geen lichamelijke ongemakken ervaart die je kunnen afleiden. Draag daarom los zittende kleding waarin je je comfortabel voelt. Beginners willen deze stap nog weleens overslaan 🙂  maar je zult merken dat mediteren nauwelijks mogelijk is als je wordt afgeleid door bijvoorbeeld een te strak zittende broek.

3. Tijd

Mediteer op vaste tijden op de dag. Zo voorkom je dat er niets van komt omdat je het te druk hebt. Door ‘mediteren’ letterlijk in je agenda op te schrijven houd je automatisch tijd vrij.  Het is zoals tijd maken om te gaan sporten… geloof me in begin is dit moeilijk maar als je de positieve ervaringen krijgt doe je dit met veel plezier.

4. oefen

Goed leren mediteren doe je door regelmatig te oefenen. Zodra je je meditatiemomenten goed inplant en voldoende tijd vrijmaakt, zul je zien dat je geest makkelijker in de goede staat komt voor het mediteren. In het begin lukte het mij vrijwel nooit om te mediteren, dit wou al genoeg zeggen 🙂 Door vol te houden kan ik nu al 20 minuten mediteren…het is zoals start to Run maar dan Start to meditatie.  Alles moet worden opgebouwd .

5. Ogen sluiten

Sluit je ogen en vergeet de wereld om je heen – Luister niet meer naar omgevingsgeluiden, maar focus je op het niet hebben van gedachten. Beginners opgelet: geef je hier volledig aan over, want “half mediteren” bestaat niet.

6. Niet forceren

Forceer de meditatie niet, en doe het ook niet overhaast. Hou er rekening mee dat leren mediteren tijd en toewijding kost. Mediteren is voor beginners vaak lastig, maar als je de juiste meditatietechniek eenmaal onder de knie hebt, dan kun je er enorm veel baat bij hebben. Wil niet te snel en accepteer dat je meditatie nog aan het leren bent. Probeer de eerste keren rustig op te bouwen.

De eerste keren wist ik totaal niet waar ik naar op zoek was, probeerde de regels te volgen maar uiteindelijk ontdek je je eigen proces en voel je je tot rust komen

image2

Sluit je ogen om beter te kunnen zien.

TIP TIP TIP
–  Je kan al zittend of al liggend mediteren.  De beste positie om alert te blijven is zittend.  Zelf hou ik ervan om liggend te mediteren.  Maar vergeet niet dat mediteren geen passieve, slaperige toestand is.

– Begin met een korte meditatie, in begin zal je lichaam weerstand bieden.  Het is niet meer gewoon om ‘niet te denken’

image3

Een eenvoudige korte meditatie ontspanningsoefening:

– Ga zitten op je rustige plek met makkelijke kleding en lach omdat je even tijd maakt voor jezelf.

Beschrijving van de ademruimte oefening

Stap 1:
Richt je aandacht eens op gedachten die er nu zijn.
Je hoeft ze alleen maar op te merken.
Wellicht herken je ook een stemming of een emotie die nu bij je is.

Breidt dan de aandacht uit naar het lichaam.
Op je eigen manier scan je lichaam en en weet ook wat je nu ervaart
en of dat prettig of onprettig is.

Stap 2:
Richt nu heel je bewustzijn eens op de adembeweging in de buik.
Blijf met je aandacht bij de ademhaling en voel het rijzen en dalen
van de buik als je in en uit ademt.

Stap 3:
Breidt dan langzaam de aandacht weer uit. Vanuit de buik,
voel zo weer eens heel je lichaam.
Merk op je lichaam en de geluiden om je heen.
Wees je bewust van de emotie of de gedachten die er op dit moment zijn…
Neem het bewustzijn wat je nu ervaart mee in de volgende momenten van je dag.

Wil je graag een begeleidende meditatie ontvangen? Via mail krijg je dan 3 minuten ademruimte doorgestuurd… Ga liggen, zet deze mp3 geluidsfragment op en mediteer.  Stuur je email adres en ik stuur je deze door.

Ook persoonlijke begeleiding is mogelijk… Start to meditate is zowel privé als in groep mogelijk.  Voor een les stuur een mailtje naar vanavermaetclaudia@hotmail.com

De groepslessen gaan door op donderdagavond van 18u tot 19u.

De wijsheid van stilte.

image12

love your pillow … 

meditation cushionThere are so many beneficial effects of meditation that you must try it anyway as stress reduction and better health.

 Submitted by our full diaries often take time for meditation seems impossible. But in busy times can meditate useful. It helps you to relax, avoid stress and excited and strong in life.

As we daily or weekly want to go walking, cycling or other sports do.

This to our body to train we can train our minds.  Just that is equally important.  The truth is actually that the word meditation means ‘ cure ‘.

The goal of your first meditation is simply find a recovery between your body and mind.  You are looking for a quiet spot, preferably only where you can sit easy.Learn to meditate for beginners often quite tricky. You have to come in the right atmosphere, there are some techniques that you probably will need to get the hang of it and meditate must also fit you.

These are my tips for beginners:

1. Your environment

Meditate to be successful in a quiet environment in which you feel comfortable. This is especially important if you are still learning to meditate. Choose preferably a tranquil space you used only for meditating. This is important because otherwise the chance is very large that you is derived. Meditating can not only at home, but also outside. Think of a quiet place in the park or in your garden.

2. Your clothes

while meditating, it is important that you do not experience physical discomfort that can be distracting. Therefore, wear loose fitting clothes in which you feel comfortable. Beginners might want to skip this step:) but you will find that meditating is hardly possible if you will be distracted by, for example, a tight pants.

3. Time Meditate

at scheduled times on the day. So do you stop nothing about it is because you are too busy. By ‘ meditate ‘ literally in your diary to write down automatically keep your time.  It’s like making time to workout … believe me in the beginning this is difficult but if you get the positive experiences do you do this with pleasure.

4. practice Good

learn to meditate is done by regular exercise. Once you schedule your meditation moments good and sufficient time, you will find that your mind easier in the right State for meditating. In the beginning I almost never managed to meditate, this was gonna say enough already:)

By to keep can I meditate for 20 minutes now … it’s like start to Run but then Start to meditation.  Everything has to be built up.

5. Ignore close your eyes

and forget the world around you – don’t listen more to ambient sounds, but focus on not having thoughts. Beginners Please note: completely to give you here about it, because “half meditate” does not exist.

6. Do not force do not force the meditation not, and do not rush. Please be advised that learn to meditate takes time and dedication. Meditate for beginners often tricky, but if you have the right meditation technique once mastered, you can benefit a lot. Don’t want to fast and accept that you are still learning meditation. Try the first times to build.  The first times I knew not what I was looking for, tried to follow the rules but in the end you discover your own process and make you feel relax.

image1

Close your eyes to better see.

TIP TIP TIP

-you may already be sitting or lying meditate.  The best position to stay alert is sitting.  Lying to myself I love to meditate.  But remember that meditate no passive, sleepy condition is.

-Start with a short meditation, in beginning your body will resist.  It is no longer just to ‘ not thinking ‘ a simple short meditation relaxation exercise:-sit down on your quiet place with easy clothes and smile because you make some time for yourself.

Description of the breathing room exercise

step 1: focus your attention even on thoughts out there now.They just need to notice.

THQ also a mood or an emotion that is with you now.Then the attention extends to the body.Scan your body and in your own way and also know what you experience now and whether that is pleasant or unpleasant.

Step 2: once your awareness on the now very breath movement in the abdomen.Stay with your focus on breathing and feel it rise and descend from the abdomen as you breathe in and out.

Step 3: then slowly Expands the attention back out. From the abdomen, feel so again your body.Note your body and the sounds around you.

Be aware of the emotion or the thoughts out there right now are …Take the consciousness what you experience now with it in these moments of your day.

image2

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

2 replies »

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.