Groet aan de zon

Deze oefeningen zijn zalig om de dag mee te starten… Herhaal ze een aantal keer in een langzaam en dan in vlot tempo.

De Yoga Zonnegroet, in het Sanskriet ook wel Surya Namaskar genoemd, wordt van origine ‘s morgens beoefend tijdens het opkomen van de zon. Je begint de dag energiek, je voelt je hierdoor erg goed.

De Yoga Zonnegroet is vooral bedoeld om de Yoga les of de dag goed te beginnen. Je zou het ook een warming-up kunnen noemen.

De zonnegroet maakt je dag steeds goed.

* De Yoga Zonnegroet zorgt voor een goede doorstroming van de energie door het lichaam. Je Chakra’s worden op een positieve manier geopend. Dit energiecentrum bevindt zich op verschillende punten langs het ruggenmerg van het stuitbeen richting de kruin.

* De zonnegroet traint de spieren en gewrichten, verbetert de houding en de balans van het lichaam.

* Het uitvoeren van de zonnegroet is goed voor de spijsvertering. Door houdingen waarbij het lichaam naar voren buigt, stimuleren de organen in de buik, verminderen constipatie en een opgeblazen gevoel.`

*De Zonnegroet stimuleert de bloedcirculatie en ook die van de hoofdhuid. Het draagt bij aan gezonde haargroei en gaat haaruitval en roos tegen.

* Het beoefenen van de Zonnegroet kost de nodige kracht en je verbrandt dus extra calorieën. Het versterkt de buikspieren en zorgt voor een stevige, platte buik, stevige bovenbenen en armen.

Groet aan de zon, Surya Namaskar

Sta rechtop met je handpalmen tegen elkaar voor je hart, de voeten bij elkaar en sluit je ogen, we gaan de zon begroeten.

image1

Haal diep adem, hef je armen boven je hoofd en buig lichtjes achterover, je hoofd gaat mee naar achteren en je ogen zijn gericht op je handen, de zonnestralen komen nu tot in je hart.

image2

Adem dan volledig uit en buig voorover, waarbij je knieën gestrekt blijven en raak als je kan de grond aan met je vingers.  Voel je nederig en dankbaar.

image3

Adem diep in en strek het rechterbeen naar achteren en til je hoofd op en van nu alle warme stralen van de zon op in je gezicht.  Je linkerbeen drukt tegen je buik.

image4

Adem nu volledig uit en strek het linkerbeen naar achteren terwijl je lichaam steunt op je handen en je tenen.

Hou je adem vast en buig het bovenste deel van je lichaam zo ver mogelijk naar achteren…. de cobra.

image5

Adem volledig uit en hef je billen hoog op, nu steun je op de tenen en je handen met je hoofd tussen je armen… de neerwaartse hond.

image8

Adem diep in terwijl je de romp laat zakken, het rechterbeen naar voor brengen en je gezicht omhoog voor de zon te zien.

image4

Adem volledig uit en breng je linkerbeen naar voren met de voet naast de rechtervoet, de romp en billen gaan omhoog en het gezicht gaat naar de knieën.

image3

Adem diep in en ga met ingehouden adem rechtop staan.  Hef je armen boven je hoofd, buig achterover, waarbij je hoofd naar achteren gaat en je ogen gericht zijn op je handen, voel de zonnestralen in je hart komen.

image2************

These exercises are blessed to be able to start the day … Repeat them a number of times in a slow and then in brisk pace.

The Yoga sun salutation, in Sanskrit also called Surya Namaskar, is originally practiced during the emergence of the Sun in the morning. You start the day energetically, you feel this very well.The Yoga sun salutation is intended mainly to the Yoga class or get off to a good start.

You would also be a warm up.

The sun salutation makes your day always.

* The Yoga sun salutation makes for a good flow of energy through the body. Your chakras are open in a positive way. This energy Center is located at various points along the spinal cord of the coccyx in the direction of the Crown.

* The sun salutation trains the muscles and joints, improves posture and balance the body.* Running the sun salutation is good for digestion. By attitudes which the body bends forward, stimulate the organs in the abdomen, reduce constipation and bloating. ‘

* the sun salutation stimulates the blood circulation and also those of the scalp. It contributes to healthy hair growth and hair loss and dandruff goes against.

* Practicing sun salutation costs so the necessary strength and you burn extra calories. It strengthens the abdominal muscles and provides a solid, flat stomach, firm thighs and arms.Greeting to the Sun, Surya Namaskar stand straight with your palms together for your heart, the feet together and close your eyes, we’re going to greet the Sun.

Stand straight with your palms together for your heart, the feet together and close your eyes, we’re going to greet the Sun.

image1

take a deep breath, raise your arms over your head and bend slightly back, your head moves backwards and your eyes are focused on your hands, the Sun’s rays are now coming up into your heart.

image2

 breath then completely out and bend over, with your knees straight and touch as you can the soil to remain with your fingers.  Feel humble and grateful.

image3

Breath deep and stretch the right leg back and lift your head on and from now all the warm rays of the Sun on in your face.  Your left leg presses against your belly.

image4

 Breath now off completely and straighten the left leg backwards while your body relies on your hands and your toes.Hold your breath and bend the upper part of your body as far back as possible …. the cobra.

image5

Breath completely out and raise your buttocks high, now support you on the toes and your hands with your head between your arms … the downward dog.

image8

Inhale deeply while you let the torso pockets, right leg it to the front and your face up for the Sun.

image7

Breath completely out and bring your left leg forward with the foot next to the right foot, the torso and buttocks go up and the face goes to the knees.

image3

take a deep breath and go with bated breath stand up straight.  Raise your arms above your head, bend back, where your head back and your eyes focused on your hands, feel the Sun’s rays in your heart.

image2

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.