Balans 2

image3

Zorg jij optimaal voor je lichaam? En geef jij je lijf de ruimte om voor jou te zorgen?

Door je lichaam in balans te brengen voel je je gezonder en wordt jijzelf een stuk gelukkiger!

De balans in je leven

Wanneer we in balans zijn, dan zijn we gecentreerd in ons midden, het punt vlak onder je navel. Vanuit dit punt kunnen wij de energie laten stromen naar de plaats waar dit nodig is en de energie ten slotte weer terug laten stromen naar het punt vlak onder de navel. Handelen vanuit je midden betekent bewust handelen en weloverwogen omgaan met je energie.

Leven vanuit je balans brengt je gezondheid, helderheid en inzicht.

Hoe voel jij je nu? op dit moment?

image2

Oefenen met de vuuradem

Bij deze ademhaling, die vaak gebruikt wordt bij Kundalini Yoga, is het belangrijkste van de energie het navelpunt. De ademhaling is vrij snel (twee tot drie ademhalingen per seconde), ononderbroken en krachtig, zonder pauze tussen in- en uitademing.

Als je uitademt wordt de lucht naar buiten gedrukt doordat je de navel en de buik naar de ruggengraat toe trekt. Bij deze beweging blijft het gebied van de borstkas zoveel mogelijk ontspannen. Je voelt het spannen van de spieren in de buurt van de navel. Als je inademt ontspant de buik en gaat het middenrif naar beneden. De adem stroomt naar binnen, meer als gevolg van de ontspanning dan van de inspanning.
Als je deze ademhaling gaat oefenen zul je misschien merken dat je meer nadruk legt op de uitademing of omgekeerd op de inademing. Als je meer vertrouwd raakt met de techniek, streef dan naar een evenwichtige ademhaling, dus geen nadruk leggen op in- of uitademing, geef ze allebei evenveel kracht. Een balans dus dat je zelf creëert met je ademhaling.


De vuurademhaling wordt geoefend met een gesloten mond tenzij anders wordt aangegeven. Doordat de lucht minder snel door de neusgaten naar binnen en naar buiten stroomt wordt hyperventilatie voorkomen.

OPGELET, deze ademhaling met je langzaam aanleren omdat hij een ontgiftende werking heeft op je lichaam.  Er komen heel wat gifstoffen vrij in je longen en bloedvaten.  Zij verlaten het lichaam via het bloed.  Deze ademhaling zorgt dus voor een enorm reining proces en je kan je hierdoor misselijk en duizelig beginnen voelen. Vermijd deze ademhaling als je zwanger of hoge bloeddruk hebt en ook de eerste 3 dagen van je menstruatie.

Drink veel water en beweeg erna voldoende.

Waarom deze ademhaling?

Deze vuurademhaling kan je bloed in je lichaam in drie minuten reinigen.  Daardoor verhoogt ze spanning in het zenuwstelsel maakt je zwakke zenuwen sterker.  Je vergroot hiermee je longcapaciteit en je magnetisch veld sterker (zodat je sterker in het leven staat).

  • ontgiftend

  • versterkt zwakke zenuwen

  • stimuleert je navelpunt om balans te krijgen in geestelijk en fysiek gebied

  • vermindert je trek in zoet, alcohol en sigaretten

  • geeft ‘Power’ aan je hele lichaam

  • versterkt je bijnieren

  • geeft je extra controle bij stress

Breath is life en je ademhaling draag je altijd bij je.
Beheers deze en je hebt goud in handen.

image1

Make you optimal for your body? And give you the space to your body for you to make?By balancing your body make you feel healthier and you yourself is a lot happier!

The balance in your life when we are in balance, then we are centered in our midst, the point just below your belly button. From this point we can the energy flow to where it is needed and the energy finally back let it flow to the point just below the belly button.

Act out your middle Act aware and deliberate means dealing with your energy.Living from your balance brings you health, clarity and insight.

How do you feel now? at this time?

Practicing with the fire breath At this breathing, which is often used in Kundalini Yoga, is the most important of the energy the navel point. The breathing is pretty fast (two to three breaths per second), continuous and powerful, without pause between breathing in and breathing out.As you breathe out, the air is pressed out by the navel and the abdomen to the spine. At this movement remains the area of the chest relax as much as possible.

You can feel the tensing of the muscles near the belly button. When you breathe in relaxing the abdomen and the diaphragm down. The breath flowing in, more because of the relaxation than of the effort.If you practice this breathing is you may find yourself more emphasis on the exhale or vice versa on the inhalation. If you’re more familiar with the technique, target than to a balanced breathing, so no emphasis on in-or out-breath, give them both the same amount of power.

A balance so that you create with your breathing.The fire breathing is practiced with a closed mouth unless otherwise indicated.

Because the air less rapidly through the nostrils inward and outward flows is hyperventilation.

Please note, this breathing with your slow learning because he has a detoxifying effect on your body.

There are a lot of toxins released into your lungs and blood vessels.  They leave the body through the blood.  This breathing allows for a huge reining process and you may feel nauseous and Dizzy as you begin. Avoid this breathing if you’re pregnant or have high blood pressure and also the first 3 days of your period.Drink lots of water and move erna enough.

Why this breathing?

This fire breathing may your blood in your body in three-minute cleaning.

They thereby increases tension in the nervous system makes you weak nerves stronger.

You increase your lung capacity and your magnetic field stronger (so you get stronger in life).

anti-oxidizing boosts weak nerves stimulates your belly button a

bout to get balance in mental and physical area reduces

your craving for sweet, alcohol and cigarettes gives

Power to your entire body strengthens your adrenal glands

gives you extra control in stress

Breath is life and you wear your breathing is always with you.

Master this and you have gold in your hands.

image3

Please follow and like us:

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.